Kỹ năng làm việc nhóm | Long Mai Nguyễn
Kỹ năng làm việc nhóm
Long
Long Mai Nguyễn
June 27, 2020
Play episode
Nhiều người tụ họp lại,
Giải quyết công việc chung,
Hợp sức đến tận cùng,
Gọi là làm việc nhóm.
Bạn ơi, khi đến lớp
Hãy tương tác với nhau,
Cùng chụm những cái đầu,
Tạo nhóm chơi, nhóm học.
Nhiều thông tin chắt lọc,
Nhiều ý kiến đưa ra,
Nhiều ý tưởng thăng hoa,
Cộng sinh là sức mạnh!
0
0
Report

We're Here to Help You Communicate with Over 90 Million People.