Học ngoại ngữ | Long Mai Nguyễn
Học ngoại ngữ
Long
Long Mai Nguyễn
June 27, 2020
Play episode
Thế giới đa dạng, sắc màu
Ngoại ngữ là những nhịp cầu thông tin.
Giao lưu hợp tác các bên,
Kinh doanh, buôn bán khắp trên toàn cầu.
Cho dù bạn ở nơi đâu,
Thành phố, thị xã, vùng sâu quê nghèo,
Nếu học ngoại ngữ được nhiều,
Càng được tiếp cận những điều văn minh.
Cơ hội thay đổi chính mình,
Giao lưu, gặp gỡ kết tình bốn phương....
0
0
Report

We're Here to Help You Communicate with Over 90 Million People.